დუმბაძე ნათელა

ასოცირებული პროფესორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

დიასამიძე თენგიზი

სატრანსპორტო ინჟინერიის დოქტორი, ზოგადი ინჟინერიის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ადიტიური ტექნოლოგიის განვითარების პერსპექტივები


Prospects for the Development of Additive Technology

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)


Introduction and aim: The study set out in the articles of additive technology in the development of modern trends. The basic concepts and definitions. Are some of the examples of possible improvements to the technology.

AM – Additive manufacturing or the technologies of bed deposition are nowadays one of the most dynamically developing sectors of parts manufacturing on the basis of a 3D-model data.

Application sphere of additive manufacturing is endless, and if earlier it was only about quick prototyping, now companies all over the world use AM for serial manufacturing of complicated parts in aerospace and auto industries, aircraft construction, implantology and others.

Technologically AM- Additive manufacturing are divided into 2 types: Bed Deposition and Direct Deposition.

Metal 3D printing begins with metals in a powder state. The powdered metals are heated and fused by a laser, whose energy essentially welds designs layer by layer into the powder.

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: additive technology; 3D printing, additive manufacturing, rapid prototyping, 3D printer

სტატია