სესაძე ვალიდა

პროფესორი, ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

სესაძე ნელი

., ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მსხალაძე ელდარ

ხელმძღვანელი, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის სამსახური, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო


Innovative Methods in Education

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)


Introduction and aim: .

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: .

სტატია