ბერიძე ანზორი

ასოცირებული პროფესორი; ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, მათემატიკის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

სირაძე თამარი

პროფესორი, პრორექტორი სასწავლო დარგში, ევროპეისტიკის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ახვლედიანი ლეილა

ასოცირებული პროფესორი, საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

მაკარაძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,, პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

სვანიძე ქეთევან

ასოცირებული პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სლავისტიკის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

პროფესორ-მასწავლებელთა რეიტინგის განსაზღვრის შესახებ


Determination of Professors’ and Teachers’ Rating

(აკრედიტაცია-ავტორიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა განათლებაში)


Introduction and aim: The BSU Quality Assurance Service has elaborated an evaluation rule for teachers and professors the aim of which is to assess academic, scientific, teaching and other activities of the university; a special questionnaire has been designed that enables professors to regularly update annual reports in online regime. At the same time, a questionnaire and a system have also been created for students to step-by-step evaluate professors during the whole semester. It will enable professors to conduct continuous monitoring of students’ satisfaction, thus providing feedback from students and planning optimal process of the result-oriented teaching and learning.

Research methodology: The method of statistic research, Focus group survey.

Results and implications: The above stated rule for professor evaluation will foster identification and timely elimination of the drawbacks in the teaching process.

Conclusion: This very system is oriented towards fostering teachers and professors motivations including their strife to continuously develop own professional skills. This, in its turn, will promote raising of their private rating as well as the rating of the university.

Keywords: professor evaluation, teaching process, fostering teachers and professors motivations