ნადარეიშვილი ილია

პედაგოგი, მედიცინის ფაკულტეტი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი ნინო

დეკანი; დირექტორი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო გამათლების ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

MD სასწავლო გეგმის ახალი თემები: განსაზღვრისა და განხორციელებისათვის მტკიცებულებათა ფორმირება


MD Curriculum New Topics: Evidence Formation for Definition and Implementation

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)


Introduction and aim: Traditional and Complementary Medicine (T&CM) is used by a constantly increasing number of people worldwide (including Georgia). It is a field of extensive research. The WHO addresses the issue in the Traditional Medicine Strategy: 2014-2023, where it calls on the member countries to conduct more research in this direction. At the same time the knowledge on T&CM is limited, it is not regulated, quality and safety assurance is absent, and the discipline is largely ignored and neglected by the health care system as well as the medical education management (as if it doesn’t exist or patients don’t use it).

Research methodology: It was suggested that including a short T&CM component in some form and approach into the MD curricula would be of benefit for the future doctors and in long term improve patient safety, optimize the use of conventional medicine drugs as well as integration of T&CM as necessary, thus enhancing population health.

Results and implications: The international experience suggests that: the medical students have a generally positive attitude towards the T&CM principles, while they tend to be more skeptical about the treatment effectiveness; it is suggested that future doctors should have at least basic knowledge on the T&CM which could benefit their patients; a large portion of western counties’ medical schools teach T&CM topics in one or another way; there are T&CM focused medical schools in some of the Asian countries.

The study of the problem stated above was started in the frameworks of the David Tvildiani Medical University based research project “Study of Traditional and Complementary Medicine Existing Practice in Georgia for Research Based Public Health Policy Development”, involving medical student organizations, academic staff, patients and T&CM professional organizations’ members.

Conclusion: The research project also studies the definition and development of the new topics for the MD curriculum development (based on the national and international research results), discussing the necessary procedure assurance as well as analysis and evidence formation.

Keywords: curriculum, medicine, traditional medicine, complementary medicine