კირთაძე შალვა

ასოცირებული პროფესორი, სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბარათაშვილი მერაბი

ასოცირებული პროფესორი, საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


Success – a Result of the Combined Activity of Certain Mechanisms and the Effort of its Introduction in a Mathematical Formula

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: The present article deals with the discussion of the necessary preconditions and instruments for the generating idea and turning it into purpose. Gaining success is drawn as a set of certain activities. The mathematical formula for success is introduced. Other necessary and obligatory conditions for success are presented along with their share in realization of purpose and achievement of goals.

Research methodology: .

Results and implications: .

Conclusion: .

Keywords: mathematics, formula

სტატია