ნადაშვილი ლელა

დეკანის მოადგილე, მედიცინის ფაკულტეტი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ცაგარეიშვილი პაატა

დეკანის მოადგილე, მედიცინის ფაკულტეტი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თალაკვაძე თამარ

ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

თაბაგარი ნინო

სამედიცინო სკოლის დეკანი; სამედიცინო ცენტრის დირექტორი, სამედიცინო სკოლა "აიეტი", სამედიცინო ცენტრი, დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

პროფესიონალიზმის იდენტობის განსაზღვრის კრიტერიუმები და მათ გამოხატვის შესაძლებლობა საბაკალავრო სამედიცინო განათლებაში


Criteria Determining Identity of Professionalism and Possibility of Expressing Them In Undergraduate Medical Education

(თანამედროვე გამოწვევები სამედიცინო განათლებაში)


Introduction and aim: Teaching professionalism in medical programs and assessment of professional behavior represents social responsibility of educational institution, thus, it is significant aspect for university authorization/accreditation purposes. In the same time academy has particular difficulties in teaching professionalism, especially in assessment; it has numerous reasons: there is no uniform definition for professionalism, there are different traditions and practices relative the issue in different countries, there is lack of highly valid instruments, etc.

Everyone agrees that for professional development of medical student for creation of psychological-teaching conditions in educational process organization of methodically approved purposeful work will significantly improve the quality of medical education. First steps on this way (including in the framework of our study) consider behavior associated with the concept of professionalism and systematization of characteristics.

Research methodology: Investigation of opinion and experience of practicing doctors is very important for systematization; for this purpose for similar goals the questionnaire used in international studies was processed and adapted to Georgian medical environment.

The questionaaire contains 5 chapters: I introduction (general information on goal of study); II information about respondent (ex: medical specialization, etc.) III – characteristics of professionalism (85 elements are evaluated qualitatively, according importance, 5 point grade scale). IV – professional behavior and responsibilities (contains 5 chapters about types of professional responsibilities and situational cases which the physician may fall in; V experience – (about professional development, behavioral experience, initiatives and medical mistakes, etc., respondent participation).

Results and implications: The questionnaire (e-version) was sent to 160 respondents.

Conclusion: Results of survey allow to create basic definition of professionalism in Georgian context, prioritize its characteristics (as it is understood by Georgian doctors) for systematization (including for evaluation purposes) and using as a target(s) in educational process.

Keywords: professionalism, questionnaire, medical education