აბაშიძე მედეა

ასისტენტ-პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

სიხარულიძე ლუიზა

ასოცირებული პროფესორი, ნავიგაციის დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ბეჟანოვი ზურაბ

პროფესორი, უცხო ენათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

სამეტყველო კონფლიქტების პრევენციის მნიშვნელობა საზღვაო განათლებაში


Maritime Education in a Speech Conflict Prevention

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)


Introduction and aim: The present paper deals with the analysis of the speech conflicts typically taking place on board the merchant ships, their classification, causing reasons and preventions techniques. The theoretical part of the paper, examples and the conclusions are based on the analysis of the real onboard speech conflicts, providing the basis for a fruitful and effective communication to perform the officer’s duties with a multilingual crew.

The aim of the research is to analyse the factors, causing the speech conflicts on board the modern merchant ships and to propose the ways of their prevention.

Research methodology: The research is implemented using comparative nad statistic methodology.

Results and implications: The research results are presented by the set of measures preventing the speech conflicts causing different trouble situations on board the merchant ships.

Conclusion: The results of the conducted research show the importance of involvement of speech conflict prevention into maritime studies curriculum.

Keywords: speech conflict, prevention, onboard communication, cross-culture barriers

სტატია