ვადაჭკორია რუსუდან

მოწვეული სპეციალისტი; ასოცირებული პროფესორი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი; მედიცინის ფაკულტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ბაუ საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო


Teaching Module Syllabuses’ Counting System Design for the Integrated Learning Courses

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: To develop a flexible, easy-to-use, mobile system for the students’ current and final assessment, to design calculation system for Midterm and Final Exam test-questions or test-pictures numbers, based on the percentage distribution of teaching hours of the components (disciplines / separates topics) module.

Research methodology: Analyses and synthesis of teaching experience.

Results and implications: The designed system for the students’ current assessment and module components (disciplines/topics) teaching hours accounted percentage distribution, the calculated numbers of test-questions (diagram/test-pictures) for Midterm and Final Exam formed the bases for the integrated modules syllabuses relating the English-language Educational Program “Medical Doctor”. The appropriate Excel-files are suggested for each syllabuses as the blank-file.

Conclusion: The suggested system allows to calculate easily and fast the students’current and final (module assessment, to calculate the test-questions (diagram/test-pictures) numbers for Midterm and Final Exam, based on the percentage distribution of teaching hours of the module components (disciplines / topics).

Keywords: Integrated module, syllabus, test-question, assessment, score

სტატია