ხასაია იზოლდა

ასოცირებული პროფესორი / დეკანის მოადგილე, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ჭუმბურიძე მანანა

ასოცირებული პროფესორი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სტუდენტთა ცოდნის შეფასების ელექტრონული ტესტები


Electronic tests for assessment of students’ knowledge

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: There are different forms and methods to assessment of students knowledge, including interim and final exams, but organizing their are needed to spend lot of time and financial resources.

A very efficient from this point of view is the holding of examinations in electronic form / electronic tests in the computer lab.

The paper presents one of the variants to compose the tests such of types

Aim: Simplify student's knowledge assessments process in exams.

Research methodology: Design view (Developer) to create an application, program code and VBA macros have been used.

Results and implications: Electronic test with the following advantages have been obtained:

• Each test question will be placed on a separate page, the program code will make switching from one sheet to another, using the corresponding buttons;

• The transition to different variants of answers carried by a switch button;

• Toggle button associated the cell, which fixes the number of the answer;

• The student's overall score is reflected on a separate sheet.

Conclusion: The use of electronic tests to evaluate students' knowledge makes this process simple, reliable, more objective and does not require the additional time, human and financial resources.

Keywords: electronic test, assessment, students knowledge

სტატია