არჩვაძე ეკატერინე

ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


Multimodality - Social-semiotic Analysis of Communication

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)


Introduction and aim: The aim of the research is to deal with the problem of multimodality as a field of study investigating the common as well as the distinct properties of different modes in the multimodal mix and the way they integrate in multimodal texts and communicative events.

Research methodology: The methods of comparing and contrasting will be used to identify similarities and differences between different semiotic modes used while teaching languages. Distinction between "modes" and "media" is of great importance as well.

Results and implications: As a result of the study we will see how multimodal analysis is concerned with structure as well as agency and how important it is to pay close attention to their mutual influence on each other.

Conclusion: In conclusion we can say that multimodal analysis makes distinction between "modes" and "media". They can be described as a set of "systems" for the expression of ideational, interpersonal and textual meanings. Though in some cases, e.g. everyday speech, or improvised music, the distinction will not be felt by the speakers or musicians, but it can still have analytical value for multimodal analysis.

Keywords: multimodal, modes, media, analytical, value, expression, structure