გველესიანი ელისო

ასოცირებული პროფესორი, ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ეფექტური სწავლების მეთოდები სასწავლო დისციპლინაში ტურიზმის მენეჯმენტი


Teaching methods for providing superior academic disciplines: Tourism Management

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)


Introduction and aim: The aim of this study is to determine the methods that are popular amongst the students of the faculty of tourism. Students and teachers were the subjects of the study. Lottery randomization sampling technique was employed to select 24 from 1st, 2nd and 3rd year students for the questionnaires. Five teachers were purposively selected for in-depth interviews including the team leader. Six formal study observations were conducted. Qualitative data was narrated and presented thematically and quantitative data was analyzed with the help of SPSS Version 20 used to compute descriptive statistics measures (frequencies, percentages, mean and standard deviation) and the relationship between different variables were analyzed through Pearson correlation. The result showed that field trip is preferred as most interesting method of teaching for students to learn tourism courses followed by discussion, problem solving and brainstorming whereas lecture method is labeled as least interesting.

Research methodology: In the article we have used statistical data analysis, induction and deduction, comparative analysis methods collaborative knowledge formation.

Results and implications: Research show the majority of respondents are female (55.4 %) and male (44.6 %). In the same table 60.9 % of respondents came from urban, 29.4% from sub urban and the rest 8.2% from rural. Most of the respondents (70.6%) had freedom of expression at the time of childhood. Only 30.4% of respondents have no freedom to express their opinions in childhood.

Conclusion: Field trip is preferred as most interesting method of teaching for students to learn tourism courses followed by discussion, problem solving and brain storming. The reason for preferring the methods to others are summarized as fostering learning by doing, enjoyableness, promoting acquirement of the three blooms taxonomy enhancing experience sharing etc. This implies that the students prefer the methods in the learner centered approach and are ready to adore shouldering responsibility for taking leading roles.

Keywords: teaching, methods, tourism, tourism managemen, interactive, technologies

სტატია