ქიტიაშვილი ნონა

მოწვეული სპეციალისტი; დოქტორანტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

მიქელაძე თამარ

ასოცირებული პროფესორი, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო

გრამატიკული დროების გამოყენების პრობლემატიკა ზეპირ მეტყველებაში: სტუდენტთა გამოკითხვა


The Usage of Grammar Tenses While Speaking English: A Survey of University Students

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)


Introduction and aim: Nowadays teaching speaking is generally perceived as one of the most difficult and fundamental skills to acquire. Students encounter difficulties in speaking especially in the use of grammar tenses and they consider it as the main skill that should be improved. The goal of the paper is to examine the difficulties connected with speaking and suggest some speaking activities which seem most suitable for English language learners. It describes the main grammar difficulties faced by students while speaking and it deals with the main strategies used by teachers that seem to be helpful for EFL learners.

Research methodology: The paper is the empirical phase of this study. The research tools and procedure used by the researcher to collect data from 70 EFL learners from Tbilisi, Telavi and Gori State Universities in 2016 are described thoroughly.

Results and implications: The analysis of EFL learners’ questionnaire and discussion of the obtained results are presented. The results are clearly indicated that students are failed to speak English.

Conclusion: The main reason of failure in speaking English of majority of students is lack of practice.

Finally, some recommendations to achieve a successful teaching/learning process are proposed.

Keywords: speaking skills, teaching speaking, grammar tenses, speaking difficulties

სტატია