სვანაძე სერგო

ასოცირებული პროფესორი; დეპარტამენტის კოორდინატორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის კურიკულუმი -საგანმანათლებლო სივრცეში ზოგადი ერთიანი ნორმების შესახებ


Business Administration Bachelor Ccurriculum and General Standards of Education

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: The analysis of the current Bachelor’s degree programs of Business Administration, their generalization and development of the proposals for their improvement.

Development of the proposals on the basis of the structure of the current programs, modules (concentrations) and the analysis of their practical realization.

Research methodology: The methodological basis of the research is the general-scientific method as well as the analytical method. Analysis and synthesis, data comparison, systemic -logical, normative - legislative and other approaches have been applied in the research. The methodological basis is created by the fundamental definitions and provisions, legislation and regulations, methodical instructions and orders, published public information and scientific papers.

Results and implications: This is one of the recent attempts to study, analyze and generalize the curriculum of the programs existing in the education system.

Observations and recommendations will contribute to the improvement of the existing Bachelor's degree programs and their further development, unification to the acceptable level and enhancement of professional qualification in this respect.

Conclusion: Discussing the issues of the design of the curriculum of feasible Bachelor’s degree programs makes is possible to determine the activities and propositions for their further improvement in order to ensure the preparation of highly qualified personnel.

Keywords: Bachelor’s degree program, modules (concentration), educational program

სტატია