სვანაძე სერგო

ასოცირებული პროფესორი; დეპარტამენტის კოორდინატორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: პრაქტიკული განხორციელების პრობლემები და პერსპექტივები


Modular Vocational Program: Problems and Perspectives of Practical Implementation

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)


Introduction and aim: Research aim is to demonstrate the effectiveness of modular vocational education programs, analysis of indicators, their generalization and organizational and methodological base for the development of proposals.

Preparing proposals for the structure of the programs, modules and their practical implementation processes based on the analysis.

Research methodology: Research methodological basis represents: General scientific and analytical method of research; analysis and synthesis method; data comparison method; systemic and logical approach method;, normative-legal method and other approaches. Methodological basis consists of: basic definitions and regulations; legislation and regulations; methodical instructions and commands; published public information and scientific papers.

Results and implications: The work is one of the latest attempt of complex study of theory and practice, Analysis and generalization in this field. The observations and recommendations will enable us to increase efficiency. Improvement of the system in practice; its further development and professional development in this regard.

Conclusion: Above mentioned leads we to further improvement of the implementable modular professional educational programs and training of professional personnel for further actions.

Keywords: vocational, modular, educational, program

სტატია