დიასამიძე მზია

პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ქუთაისი, საქართველო

ტაკიძე ირმა

ასოცირებული პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

ღვინჯილია ცირა

ასისტენტ-პროფესორი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბათუმი, საქართველო

უმაღლესი სასწავლებლის საგანმანათლებლო პროცესში სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება


Educational institutions of higher education in the process of teaching methods (the example of Batumi State Maritime Academy)

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)


Introduction and aim: Interactive teaching methods of innovative technologies and methods of teaching / learning process that will increase the motivation and learning will make the learning process much more efficient.

Research methodology: Checking one of the forms of student performance on the collection of information, which takes into account students' abilities, learning style and needs. Inspection methods: a folder / Portfolio, performance / presentation, rubrics, self-esteem and the rate doubles, specially-designed questions.

Results and implications: Based on the observations we concluded that an interactive learning environment for students aumaghldat conveyed material accuracy of perception, mental performance, emotional and intellectual properties developed personality.

Conclusion: Interactive learning environment using methods described in the lecturer will be able to effectively plan the lectures, to diversify the teaching process, to improve students' motivation, knowledge and various skills. Interactive learning leads to the development of communication skills, helps build the emotional contacts, activates teamwork, expands the range of educational opportunities.

Keywords: Interactive teaching methods, lectures, discussions, training, master classes, business games, spontaneous, simulated methods, cognitive activity, brainstorming, situational analysis

სტატია