ბაბუხადია მარიამი

ფილოლოგიის დოქტორი; ინგლისური ენის პედაგოგი, ენათა ცენტრი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მოდალობის კლასიფიკაციები ინგლისურ ენაში


Classification of Modals in the English Language

(გლობალური საკითხები და თანამედროვე გამოწვევები განათლებაში)


Introduction and aim: The article describes the modal verbs in the English language as the key grammatical means of expressing modality; they are discussed from the synchronic as well as diacronic point of view. semantically, modal verbs, as a rule, are divided into three main groups, which express ability, possibility, permition; obligation, necessity; supposition, will.

Research methodology: The method of immediate constituent analysis is used in order to identify typological indicators of central modals in English language.

Results and implications: In English modal verbs represent the small group of defective verbs, which do not express the action, but the attitude towards action, expressed by the main verb.

Conclusion: The majority of modal verbs are polisemntic; according to the context, each of them has several meanings, which are united by the category of modality.

Keywords: modality, types of modals, category of modality, English

სტატია