თოიძე მაია

დირექტორის მოადგილე, ადმინისტრაციის ოფისი, კოლეჯი "ბლეკსი", ბათუმი, საქართველო

ინკლუზიური პროფესიული განათლება - პრობლემები და პერსპექტივები


Inclusive professional education - problems and prospects

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)


Introduction and aim: In Georgia, Inclusive education is one of the priority area more than 10 year. The model allows all people, regardless of their abilities and limitations, to receive education with the majority. Since 2013, the model of inclusive education was compulsory in vocational training programs.

All news is related to the challenges. This applies primarily to the state policy and then the practical implementation of process.

The article shows the main problems identified during the implementation of inclusive education, which inhibits this main purpose of the model - a perfect integration of persons with disabilities in the society. The aim of the research is by the persons with the special needs choosing the professions, properly planned issue of professional orientation.

Research methodology: Professional orientation includes, information gathering, organizing and codifying about its own, the labor market and education opportunities.

The proforiantation widely used tool Holland's research test, the study questionnaire career for consultation, persons with special needs and their parent/guardians and professional teacher interviews using a structured questionnaire is used for the peoples with special needs for choosing new professions.

Results and implications: The paper analyzes the graduates of vocational programs, vocational students and their parents/guardians testing and materials of the survey.

Conclusion: How effective by the persons with special needs to choose a profession, what motives, what basic errors and negative factors revealed in the process of choosing their professions. Are given recommendations regarding the settlement of certain problems.

Keywords: inclusive, professional, education, professional orientation, special needs

სტატია