ხიმენკო ვლადა

პედაგოგი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, პროფესიული კოლეჯი "ბლეკსი", ბათუმი, საქართველო

კომპიუტერული ქსელების პროტოტიპების შექმნა პროგრამა Cisco Packet Tracer-ის საშუალებით


Prototyping Networks Using an Emulator Program Cisco Packet Tracer

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: The Cisco- Networking Academy works in Vocational College "Black Sea" base since 2009.

Cisco- Networking Academy program prepares students to develop their skills, which are very important for the network construction, planning and design.

My mission is to impart research skills to the beginners in the education process.

This knowledge helps us to verify and test computer networks by emulator.

Research methodology: Research methodology is designed in a way that the learning of Research can move from theory to practical method; from a teaching process to an experimental process, from memorizing to brainstorming, from knowledge transfer to knowledge creation, from competitive learning to collaborative learning.

Results and implications: In the College "Black Sea"-s Academy I use the Cisco Packet Tracer program which prepare computer networking professionals. The best proof of the correctness of the chosen method is that our alumni work in the branded international organizations and their competence in the issue of of networking satisfies these standards.

Conclusion: Primarily it was difficult to make changes in the educational process, but experience has shown that the use of networks of prototyping by using emulator program raises the level of competence of our alumni and, most importantly satisfies the requirements of international standards.

Keywords: Cisco Packet Tracer, education, network, college, IT, information technology, emulator program

სტატია