თურქაძე ციცინო

პროფესორი, ქიმიური და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბოჭოიძე ინგა

პროფესორი, ქიმიური და გარემოს დაცვის ტექნოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გარემოს დაცვის ტექნიკოსის მოდულური პროგრამის შესაბამისობა და პერსპექტივები


Relevance and Prospects of Modular Program on Environmental Protection Technician

(პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება – პრობლემები და პერსპექტივები)


Introduction and aim: Professional Standard of Environmental Protection Technician was created in 2016. It is new modular program and its implementation is planned in 2017. We investigate how this program harmonized with new change in field of Environmental protection and current need labor market in Imerety region.

Research methodology: The methodology used is based on desk review and labor market analysis. That is Assesses relevance the Professional Standard of Environmental Protection Technician with the processes in the field of environmental in accordance of the EU-Georgia Association Agreement and the environmental activities, which represented an official document "EU road map on environmental and climate-related actions".

The used methodology is based on desk research and labor market analysis. Assesses the environmental technician of professional standards in the field of the environmental relevance of the EU-Georgia Association agreement in accordance with the processes and the environmental activities that are represented in the official document "EU roadmap on environmental and climate-related actions".

Results and implications: An environmental technician modular program is composed with considering of its multidisciplinary aspect and responds to the challenges in the field of environmental protection.

The implementation of the appropriate measures of EU-Georgia Association Agreement will increase the demand for the professional staff on the environmental technician.

Conclusion: According to the result of survey “Environmental Technician” program is a "special needs" one, because the environmental protection as a measure is an important, necessary and often - luxurious.

Environmental technician core competencies that are the most important thing for employers surveyed have been identified.

Keywords: professional standard, environmental protection technician