ზივზივაძე-ნიკოლეიშვილი მანანა

ასოცირებული პროფესორი, სწავლების მეთოდიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სასწავლო პროცესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მნიშვნელობისა და გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი


Some Aspects of the Use and Meaning of Information Technologies in the Educational Process

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)


Introduction and aim: Information technologies are less involved in the current teaching methodology. The aim of the article is to help teachers and students understand the role and importance of information technologies, its positive and negative impacts during the studying process.

Research methodology: Being the manager of students' pedagogical practice allowed me to observe, talk to the teachers and study the issues of the use of information technologies within the schools and in the teaching process. Accordingly I used the following research methods: observation, interview and polling.

Results and implications: Observation, surveying the teachers and learning the issue revealed the following: teacher's half or totally ignore the usage of information technologies, even when sufficient number of schools have them.

Conclusion: The article will help and encourage teachers to become more aware of the role and importance of information technologies in the teaching process. They will have reinforced an interest and will express more willingness widely to envolve more information technologies in the teaching process.

Keywords: Information technology, e-book, distance teaching/learning, interdisciplinary

სტატია