ზივზივაძე ომარი

პროფესორი; დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ცხაკაია ქეთევანი

ასოცირებული პროფესორი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


An Interdisciplinary Master’s Degree Program in the Field of Power Industry: Challenges and Opportunities

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: Energy is the mainstay of the economy. It has a measurable impact on the country’s development, plays a leading role in creating and developing the material and technological base, increasing efficiency in the production and in improving the standards of living.

A significant role is given to the training of highly qualifieed specialists for this sector in compliance with modern requirements and industry needs.

A Master’s degree program “Power Industry Technology and management” was developed at the Department of Energy and Telecommunications of Akaki Tsereteli State University, which is being successfully implemented for eight years.

The proposed research is aimed at studying the specifics of implementation and replication opportunities of an interdisciplinary Master’s degree program in the field of power industry.

Research methodology: Analysis of existing experiencers in implementation of the interdisciplinary Master’s degree programs.

Results and implications: A Master’s degree program “Power Industry Technology and management” is characterized by stability, and it allows for training specialists with appropriate general and field competences, who are equipped with appropriate technical knowledge and managerial and regulatory skills suitable to industry.

Conclusion: Implementation of an interdisciplinary Master’s degree program fosters the training of highly qualified specialists for the field of power industry and allows the specialists of other related sectors for acquiring the necessary knowledge and skills to do their jobs well in power industry plants.

Keywords: interdisciplinary, master program, power industry, technology, management

სტატია