როზბანი საიდ

ასისტენტ-პროფესორი, სპარსული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი, აზადის ისლამური უნივერსიტეტი, საბზევარი, ირანი

ალიმი მანადანა

ასისტენტ-პროფესორი, სპარსული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი, აზადშარის აზადის ისლამური უნივერსიტეტი, ჯორგანი, ირანი


Conducting Research Underlies the Education and Learning of the Teachers and Students

(კურიკულუმის დიზაინი: თანამედროვე პრინციპები, მეთოდები და ტექნოლოგიები)


Introduction and aim: In this study, an attempt is made to deal with the components, significance and role of research in the learning and education of the modern teachers and students and the necessity to accomplish new research and academic achievements.

Research methodology: Research is the chief element of producing knowledge, learning and education. Today, any country, both for instruction and education and teaching the brilliant talents, elites and teachers, the most obvious growth index pays due attention to academic and research competencies. The experience of the developed countries indicates that the most effective factor for their success, is to take serious action in respect of research within every field as well as using modern research findings for the improvement of the lifestyle and society and make a progress toward the excellence and advancement.

Results and implications: This matter has given rise to the education of teachers and students and conducting them toward a better academic and more dynamic future. Obviously, a society will prove successful in the academic and research excellence which the (research oriented)professors and university students and more importantly the students and teachers, especially in the fields of research and learning are educated with modern techniques. Since the globally accepted paradigm for the development of countries, is dependent on the knowledge based development, therefore , putting extra emphasis on research can underlie learning and education.

Conclusion: In this study, an attempt is made to deal with the components, significance and role of research in the learning and education of the modern teachers and students and the necessity to accomplish new research and academic achievements.

Keywords: research, learning, education, teachers, students, components

სტატია