მინდაძე ომარი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ოსიპოვა კაროლინა

დოქტორანტი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ელექტრონული თვალთვალის კონტროლი, როგორც საპოლიციო რეგულირების სამართლებრივი პრობლემა


Electronic Tracking Control as a Police Regulation of the Legal System

(სასწავლო პროცესისა და კვლევების ინტეგრაცია)


Introduction and aim: Future lawyers training and education issues are related to the exact performance of current legislation requirements, because the current technical means of communication, it is clear that the issue of personal privacy faces new and difficult challenges. The reality is particularly acute in the field of criminal law.

The aim of the research: Developing recommendations that should be considered to be able to maintain a balance between protecting human rights and privacy intact and preventing crime in a democratic society.

Research methodology: The novelty of the research: Teaching future lawyers and giving them a proper education in terms of supervision of electronic tracking.

The methods of the research: Historical, statistical, logical and systematic studies.

Results and implications: In the process of electronic tracking several institutions involvement will ensure the effectiveness of the package of legislative changes, which introduce the concept of covert investigative activities.

Conclusion: In the study there are briefly discussed electronic tracking measures provided by the Criminal Code of the Republic of Georgia. During the survey revealed a major part of the problems, around which the research will be made on the following stage. The first issue that can cause a difference among opinions is whether the State Security Service has the exclusive right to use electronic tracking measures.

Keywords: electronic tracking, police regulation

სტატია