ჯანელიძე გულნარა

ასოცირებული პროფესორი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

მეფარიშვილი ბადრი

პროფესორი, მართვის ავტომატიზებული სისტემების (პროგრამული ინჟინერიის) დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ინფორმაციული ტექნოლოგია საქართველოს უმაღლეს განათლებაში: პრობლემები, ამოცანები და შესაძლებლობები


Information Technology in Higher Education of Georgia: Problems, Challenges and Opportunities

(ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები სწავლა / სწავლების / კვლევის პროცესში)


Introduction and aim: The managerial decision making process in contemporary higher education institutions becomes more complex as the educational market has become more dynamic and complex. One of problems connected with higher education in Georgia is the future employment of graduates. The universities must increasingly depend on their own sources of funding from students, in the form of tuition and fees. The competition between universities is increasing and it will continue to increase as long as the number of students falls by reason of deficit of workplaces. Quality assurance is becoming a key competing factor among Universities. Motivation of students is mainly defined by employability and opportunities for career advancement. As student recruitment efforts become increasingly important, the curriculums must become more flexible, dynamic and more oriented towards the collaboration with labor market.

Research methodology: This paper deals with the use of modern Information Technologies in the context of higher educational system by proposing Big Data Platform and applying Machine Learning, Data Warehousing, OLAP and Data Mining technologies.

Results and implications: Implementation of Big Data Analytics, Data Warehousing, OLAP and Data Mining Technologies could be an important factor for educational quality management systems.

Conclusion: Business Intelligence Toolkits can provide meaningful information for improving all levels of managerial decisions in Higher Education System.

Keywords: big data analytics, data mining, data warehouse, OLAP

სტატია