სექცია:

ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები

ადამიანური რესურსების განვითარება აჭარის რეგიონის მაგალითზე

თურმანიძე გუგული, მესხიშვილი ლევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Public Procurement Contracts Ssignificant Role in the Economies of European Union

კირიკიადი ანა, იაკობიძე გიორგი


აბსტრაქტი   

Higher education act in Czech Republic: What are the implications for the role of students and their governance?

რუბიკი ჰაინეკი, მაზანცოვა იანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მუნიციპალური საბიუჯეტო ასიგნებების პროგრამული ბიუჯეტით გადანაწილების ხარვეზები და არასწორად შერჩეული ქვეპროგრამები

საღარეიშვილი ნატალია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საჯარო მმართველობა და საინვესტიციო გარემო

სვანაძე სერგო


აბსტრაქტი   ნაშრომი