სექცია:

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები

კომპიუტერული ტექნოლოგიების მნიშვნელობის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ მასობრივი კომუნიკაციების განვითარებაში

ბაბუნაშვილი ანზორი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ახალი ტექნოლოგიები საინფორმაციო სივრცეში და მოქალაქე ჟურნალისტის ჩართულობა

შენგელია ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი