სექცია:

სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

ამოცნობის ჩატარების ცალკეული პრობლემები

ალანია გიმზერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ზოგიერთი სახის მოსაზრებანი ოპერატიული პრაქტიკის სრულყოფისათვის

ბუაძე კობა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ელექტროენერგიის მომხმარებელთა სამართლებრივი მდგომარეობა და მათი დაცვის მექანიზმები საქართველოში

გულეიშვილი ნინო, კენჭოშვილი გაგა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების როლი შვილად ასაყვანი ბავშვების მორალური და სამართლებრივი უფლებების დაცვის პროცესში

კუხიანიძე ქეთევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

გამოძიების ორგანიზაციისა და გამომძიებლის სტატუსის სრულყოფისათვის

მამნიაშვილი მიხეილი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კორპორაციები და მათი პასუხისმგებლობა სისხლის სამართალში

მინდაძე ომარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ძირითადი პრობლემები კოლიზიური სამართლის დოქტრინასა და სასამართლო პრაქტიკაში

მსხვილიძე თამარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

არასრულწლოვანთა მიდგომები სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის მინიმალური ასაკის განსაზღვრის ქართულ სტანდარტთან მიმართებაში

საჯაია თამთა, ბალანჩივაძე თეონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სასამართლო ორგანიზაციისა და პროცესის ისტორიიდან ქუთაისის გუბერნიაში

შენგელია მამუკა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მიზეზობრივი კავშირის დადგენა სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და გაუფრთხილებლობით დანაშაულებში

შენგელია ირაკლი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - მიღწევები და გამოწვევები

ჩხეიძე ია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ერთპარტიული საკონსტიტუციო უმრავლესობის მანდატი როგორც კონსტიტუციურ ღირებულებათა შენარჩუნების საფრთხე

ჯიქია გვანცა


აბსტრაქტი   ნაშრომი