სექცია:

თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები

The Polish Tourists’ Perceptions of the Resort Hotels in Georgia

აბუსელიძე გიორგი, ჯოანა მარია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სიღარიბის ტიპოლოგიზაციის პრობლემები: აბსოლუტური და ზომიერი სიღარიბე

არნანია-კეპულაძე თამილა, კეპულაძე გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მარკეტინგული იდეები, ინსტრუმენტები და მექანიზმები

ახვლედიანი მაია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კონკურენტუნარიანობა და მისი ფაქტორები. ეროვნული კონკურენციის ამაღლების გზა

ბეშკენაძე ზვიადი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ტურისტული საქმიანობის გლობალური და ლოკალური ხასიათის ეკონომიკური შედეგები

გველესიანი ელისო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მონეტარული პოლიტიკა და ლართან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი

გიგოლაშვილი მირიანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სოციალური მეწარმეობა როგორც ინოვაციური სტარტაპი

გირგვლიანი სალომე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს სამრეწველო პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები

გორგასლიძე მეგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

არატრადიციული ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ნეგატიური შეფასებებისათვის

გრიგოლაშვილი თეონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სახელმწიფოს სტრუქტურული პოლიტიკა ეკონომიკური პოლიტიკის სისტემაში

ვანიშვილი მერაბი, ვანიშვილი ნინო, კალატოზიშვილი ლევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დემოკრატია და ძლიერი სტატისტიკური სამსახური

ვირსალაძე ნაირა, კუხიანიძე ნონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

The challenges for the UK in post-Brexit foreign trading relationships

იაკობიძე გიორგი, კირიკიადი ანა


აბსტრაქტი   

რეგიონთაშორისი დისპროპორციები საქართველოში და მათი დაძლევის გზები (ევროპული გამოცდილების მიხედვით)

იფშირაძე აზა, ღავთაძე გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Evaluation of Export Diversification of Agricultural and Food Products in Georgia

მაკუტენიენე დაივა, რაულუსკევისიენე იოლანტა


აბსტრაქტი   

სამომხმარებლო ბაზარი და მომხმარებლების ხარჯების დინამიკის ანალიზი

ქარქაშაძე ნარგიზა, ქიქოძე ნუნუ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ტერიტორიულ რეკრეაციული უთანაბრობის შეფასების მეთოდები

ქინქლაძე რუსუდანი, ყურაშვილი გუგული


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეროვნული ინოვაციური სისტემის შექმნის მსოფლიო გამოცდილება - გაკვეთილები განვითრებადი ქვეყნებისათვის

ქოქიაური ლამარა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ქართველთა სათემო-საოჯახო ყოფის ეკონომიკური საფუძვლები და შინაარსი (სვანეთის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

ღავთაძე გიორგი, შავიანიძე დავითი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

აგრარული სექტორის კონკურენტუნარიანობა

შალამბერიძე მანანა, ახალაძე ზეინაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

თანამედროვე შრომის ბაზრის თავისებურებები დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე და მისი სახელმწიფო რეგულირება.

ჩხუბაძე დარეჯანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს საბაჟო პოლიტიკა და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე

ცინარიძე რამინი, ცეცხლაძე ლევანი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

About Some Aspects of Illicit Trade in Cultural Goods

ძოწენიძე ციცინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

გლობალური ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის გეოპოლიტიკური მიდგომები

ხარბედია ლალი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ნაწილობრივი დარეზერვების სისტემის ფუნდამენტური პრობლემები

ხიდაშელი მირზა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინვესტიციები საქართველოს განათლების სისტემაში, გამოწვევები, სრულყოფის გზები

ჯანელიძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი