სექცია:

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

ბანკთაშორისი კონკურენციის შეფასების მოდელები

ბერიძე ლაშა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კონფლიქტების დაძლევის გზები ბიზნესში

გაბადაძე იზოლდა, მამულაშვილი ლეილა, წერეთელი ინეზა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საინფორმაციო სისტემების გამოყენება ბიზნესის მართვის ეფექტურობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ფაქტორი

გამსახურდია თამაზი, ფესტვენიძე თეიმურაზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინოვაციური და ინვესტიციური საქმიანობის საგადასახადო სტიმულირების ზოგიერთი ასპექტები საქართველოში

გვეტაძე თეიმურაზი, კურდღელია ნათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მომსახურების სფეროს პრობლემები იმერეთის რეგიონში

ვალიშვილი თეა, უკლება შურა


აბსტრაქტი   

კონკურენციული გარემო ქართულ საბანკო სისტემაში

ვაშაყმაძე ირინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

გადასახადების გადაუხდელობისა და ფულის გათეთრების აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ ევროკავშირში

კამლაძე ლელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მარკეტინგის თავისებურებანი სპორტში

კუპრაშვილი თენგიზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საბანკო მომსახურების ხარისხის შეფასების მეთოდიკა – როგორც საკრედიტო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ინსტრუმენტი

ლეჟავა ეკა, შონია ქეთო, კოპალიანი ირინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ლევერიჯიდან - დელევერიჯამდე საფრთხეების ანალიზი ეკონომიკურ საქმიანობაში

ლომინაშვილი-ფრუიძე მედეა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Application of the Balanced Scorecard in Assessing the Efficiency of Farmers’ Farming Activities

მაკუტენასი ვალდემარი, სუკიენე აურელია


აბსტრაქტი   

ცვლილებები მოგების გადასახადის გაანგარიშებისა და აღრიცხვის წესში

მაღლაკელიძე დეზდემონა, ვაშაკიძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

შრომით პერსონალთან მუშაობის ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში

მიქაბაძე სოფიკო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საბანკო რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდი

ონიანი ლელა, ღოღობერიძე თამარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების გავლენა სამშენებლო ბიზნესზე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მაგალითზე

ჟორჟოლიანი თინათინი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის ცალკეული ასპექტების შესახებ

სვანაძე სერგო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამშენებლო და დეველოპერულ კომპანიათა საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების სრულყოფის საკითხები

სოლოღაშვილი დალი, ხელაძე ლელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საპენსიო სისტემების რეფორმა განვითარებულ ქვეყნებში

უგლავა დიანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

შიდა კონტროლის სისტემის განვითარება და სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში

უდესიანი თათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ვირტუალური ფული – ბიტკოინი მსოფლიოში და საქართველოში

ქავთარაძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სესხების გალარების სახელმწიფო პროგრამის პირობები და მისი შედეგების ფინანსურ ეკონომიკური ანალიზი

ქათამაძე გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საკრედიტო ბაზრის მართვის სრულყოფის საკითხები საქართველოში

შალამბერიძე ხათუნა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მოტივაცია თანამედროვე კომპანიებში, შესრულებული სამუშაოს შეფასება და სტიმულირება

შანიძე გოდერძი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ფინანსური განათლების დონე საქართველოს რეალობაში და მისი ამაღლების გზები

შონია ნანა, გუგეშაშვილი თინათინი, ხურციძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ხარისხის მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები თანამედროვე კომპანიებში

ცეცხლაძე ლეილა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საინვესტიციო მიმზიდველობა აჭარის რეგიონში: შედეგები და პერსპექტივები

ცინარიძე რამინი, ღლონტი ვლადიმერი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სადაზღვევო ბაზრის მდგრადობის ანალიზი

ცინცაძე ასიე, მელოიანი-ფუტკარაძე ლილითი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საინვესტიციო პორფელის ანალიზი და პრობლემები საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიაში

ჭიოტაშვილი დავითი, ჟოჟუაშვილი ნათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ფინანსური ანალიზის მნიშვნელობა სასტუმრო ინდუსტრიაში.

ხორგუაშვილი თეა, ჩიტაძე ხალიანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საგადასახადო რისკ-მენეჯმენტი საქართველოს სამეწარმეო-ეკონომიკურ სივრცეში

ჯორბენაძე ზურაბი, ლომინაშვილი შოთა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სტრატეგიული გეგმის ძირითადი მდგენელები

ჯულაყიძე ემზარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი