ჯანელიძე ნათელა

ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ინვესტიციები საქართველოს განათლების სისტემაში, გამოწვევები, სრულყოფის გზები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯიქია გვანცა

შედარებითი საკონსტიტუციო სამართლის მაგისტრი, სამართლის დეპარტამენტი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი

ერთპარტიული საკონსტიტუციო უმრავლესობის მანდატი როგორც კონსტიტუციურ ღირებულებათა შენარჩუნების საფრთხე

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯორბენაძე ზურაბი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ლომინაშვილი შოთა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

საგადასახადო რისკ-მენეჯმენტი საქართველოს სამეწარმეო-ეკონომიკურ სივრცეში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯულაყიძე ემზარი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

სტრატეგიული გეგმის ძირითადი მდგენელები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია