ხარბედია ლალი

ასოცირებული პროფესორი, საზღვაო სატრანსპორტო ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფოთი, საქართველო

გლობალური ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრის გეოპოლიტიკური მიდგომები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ხიდაშელი მირზა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ნაწილობრივი დარეზერვების სისტემის ფუნდამენტური პრობლემები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ხორგუაშვილი თეა

პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

ჩიტაძე ხალიანა

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო

ფინანსური ანალიზის მნიშვნელობა სასტუმრო ინდუსტრიაში.

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია