ძოწენიძე ციცინო

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პედაგოგი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

About Some Aspects of Illicit Trade in Cultural Goods

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

Paper