ჩხეიძე ია

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - მიღწევები და გამოწვევები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჩხუბაძე დარეჯანი

ასოცირებული პროფესორი, ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

თანამედროვე შრომის ბაზრის თავისებურებები დემოგრაფიული პრობლემების ფონზე და მისი სახელმწიფო რეგულირება.

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია