ღავთაძე გიორგი

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შავიანიძე დავითი

ასოცირებული პროფესორი, ისტორიისა და არქეოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ქართველთა სათემო-საოჯახო ყოფის ეკონომიკური საფუძვლები და შინაარსი (სვანეთის ახალი ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით)

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია