ჟორჟოლიანი თინათინი

დოქტორანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების გავლენა სამშენებლო ბიზნესზე აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის მაგალითზე

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია