მაკუტენასი ვალდემარი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, ალეკსანდრე სტულგინსკის უნივერსიტეტი, კაუნასი, ლიტვა

სუკიენე აურელია

მაგისტრი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, ალექსანდრე სტულგინსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ინსტიტუტი, კაუნასი, ლიტვა

Application of the Balanced Scorecard in Assessing the Efficiency of Farmers’ Farming Activities

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

Abstract

მაკუტენიენე დაივა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, ალექსანდრე სტულგინსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ინსტიტუტი, კაუნასი, ლიტვა

რაულუსკევისიენე იოლანტა

პედაგოგი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, ალექსანდრე სტულგინსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ინსტიტუტი, კაუნასი, ლიტვა

Evaluation of Export Diversification of Agricultural and Food Products in Georgia

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

Abstract

მამნიაშვილი მიხეილი

პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

გამოძიების ორგანიზაციისა და გამომძიებლის სტატუსის სრულყოფისათვის

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მაღლაკელიძე დეზდემონა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ვაშაკიძე ნათელა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ცვლილებები მოგების გადასახადის გაანგარიშებისა და აღრიცხვის წესში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მინდაძე ომარი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კორპორაციები და მათი პასუხისმგებლობა სისხლის სამართალში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მიქაბაძე სოფიკო

პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შრომით პერსონალთან მუშაობის ტექნოლოგიები ენერგეტიკაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

მსხვილიძე თამარი

დოქტორანტი, სამართლის დეპარტამენტი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ძირითადი პრობლემები კოლიზიური სამართლის დოქტრინასა და სასამართლო პრაქტიკაში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია