ლეჟავა ეკა

მაგისტრი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

შონია ქეთო

პედაგოგი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კოპალიანი ირინა

დოქტორანტი, ფინანსებისა და საბანკო საქმის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საბანკო მომსახურების ხარისხის შეფასების მეთოდიკა – როგორც საკრედიტო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის ზრდის ინსტრუმენტი

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ლომინაშვილი-ფრუიძე მედეა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ლევერიჯიდან - დელევერიჯამდე საფრთხეების ანალიზი ეკონომიკურ საქმიანობაში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია