კამლაძე ლელა

პედაგოგი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

გადასახადების გადაუხდელობისა და ფულის გათეთრების აღკვეთის ღონისძიებების შესახებ ევროკავშირში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კირიკიადი ანა

მაგისტრანტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

იაკობიძე გიორგი

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

Public Procurement Contracts Ssignificant Role in the Economies of European Union

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

Abstract

კუპრაშვილი თენგიზი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მარკეტინგის თავისებურებანი სპორტში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

კუხიანიძე ქეთევანი

მოწვეული სპეციალისტი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების როლი შვილად ასაყვანი ბავშვების მორალური და სამართლებრივი უფლებების დაცვის პროცესში

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია