თურმანიძე გუგული

მმართველი, სასწავლო პროცესების მართვის სამსახური, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალი, ბათუმი, საქართველო

მესხიშვილი ლევანი

მაგისტრანტი, ბიზნესისა და მართვის სკოლა, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალი, ბათუმი, საქართველო

ადამიანური რესურსების განვითარება აჭარის რეგიონის მაგალითზე

(ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები)

აბსტარაქტი

სტატია