ბაბუნაშვილი ანზორი

მოწვეული სპეციალისტი, კომპიუტერული ტექნოლოგიერბის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კომპიუტერული ტექნოლოგიების მნიშვნელობის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ მასობრივი კომუნიკაციების განვითარებაში

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბენიძე ნანა

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიწაძე ჯამბული

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ევროკავშირთან თავსებადი სოციალური დაცვის მოდელი საქართველოში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბერიძე ლაშა

დოქტორანტი, მოწვეული სპეციალისტი, საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დეპარტამენტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო

ბანკთაშორისი კონკურენციის შეფასების მოდელები

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბეშკენაძე ზვიადი

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კონკურენტუნარიანობა და მისი ფაქტორები. ეროვნული კონკურენციის ამაღლების გზა

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ბუაძე კობა

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ზოგიერთი სახის მოსაზრებანი ოპერატიული პრაქტიკის სრულყოფისათვის

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი

სტატია