კუპრაშვილი თენგიზი

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო


მარკეტინგის თავისებურებანი სპორტში

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)


შესავალი და მიზანი: არსებობს მარკეტინგის სხვადასხვა მიმართულებები: მომსახურების მარკეტინგი; საერთაშორისო მარკეტინგი; ინტერნეტ მარკეტინგი და ა.შ. თითოეულ მათგანს აქვს გამორჩეული თვისებები, რისთვისაც აუცილებელია მარკეტინგული კომპლექსის ადაპტირება.

კვლევის მეთოდოლოგია: მეორადი მონაცემები შეგროვდა და კრიტიკულად გაანალიზდა. ამ მონაცემებს არ გააჩნიათ თეორიულად გაზომვის უნარი, რომელიც მიღებული შედეგების სწორად განხორციელდების საშუალებას მოგვცემდა სპორტული ბიზნესის პრაქტიკულ სამყაროში.

შედეგები და გამოყენება: სპორტული მარკეტინგი არის მარკეტინგის განსაკუთრებული შემთხვევა, არსებობს მარკეტინგის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები,რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია მხოლოდ სპორტისათვის. კლასიკურ თეორიასთან შედარებით, იგი უფრო ეფექტურად ატარებს მარკეტინგის პრინციპებს სპორტში. ისევე, როგორც ყველგან სპორტული მარკეტინგის აკმაყოფილებს, „გასართობი“ მარკეტინგის მრავალ პრინციპს. მიუხედავად ამისა, არსებობს განსხვავებები სპორტული მარკეტინგის კომპლექსის ჩამოყალიბებისას და არ შეიძლება იგნორირება.

დასკვნა: სპორტი ეს არის ახალი მიმართულება მარკეტინგში, რომლის ძირითადი მონაწილეები არიან ფანები, სპონსორები, მედია, სახელმწიფო, რომელიც მიზნად ისახავს სპორტის ორგანიზაციების წინასწარ და მხარდაჭერას, სოციალური სარგებლის მიღების მიზნით. სპორტი ქმნის სამუშაო ადგილების როგორც სპორტის ინდუსტრიის, ასევე მასთან დაკავშირებული მრეწველობაში.

საკვანძო სიტყვები: სპორტი, სამომხმარებლო, პოპულარიზაცია, პროდუქტი

სტატია