სექცია:

საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები

მობილური ტექნოლოგიების გამოყენება ბიზნეს-პროცესების მართვაში

ბაბუნაშვილი ანზორი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამხრეთ კავკასიის კონფლიქტების საფუძვლები

გოგბერაშვილი თამაზი, ჭეიშვილი თამთა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

"ზეფრაზულ" ელემენტთა პარამეტრები მედიატექსტში

თადუმაძე მზია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

თანამედროვეობის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების მედიაში ასახვის ზოგიერთი ასპექტი

შენგელია ნანა, შონია ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ილია ჭავჭავაძის შინაურ მიმოხილვათა სტრუქტურა და კომპოზიცია

ჯიქია ნათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი