სექცია:

ახალი საჯარო მმართველობა: გამოწვევები და პერსპექტივები

Nuclear Massive Weapons and International Security

გეგეჭკორი დავით


აბსტრაქტი   ნაშრომი

უსაფრთხოების დილემა და გლობალური გამოწვევები

გოგოლიძე ირმა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეფექტური კომუნიკაცია – საჯარო მმართველობის წარმატების საწინდარი

შონია ნანა, ქობულაძე ნატო


აბსტრაქტი   ნაშრომი