სექცია:

სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები

თანამედროვე ტერორიზმი - წარმოშობის ისტორია, კლასიფიკაცია და პრევენციის საკითხები

ასათიანი გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ადმინისტრაციული დავების განხილვის თავისებურებანი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში

გულეიშვილი ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

პრევენციის როლი ეკოლოგიურ სამართალდარღვევათა თავიდან ასაცილებლად

კაშია ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დანაშაულისა და სასჯელის კატეგორიები ძველი ქართული საერო, ჩვეულებითი და რომის სამართლის მიხედვით

კოპალიანი მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საზღვაო პორტის უსაფრთხოება და რისკები

კუხალაშვილი დავით


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპის არსებობა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების განსაზღვრისას

კუხიანიძე ირმა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

შვილად აყვანასთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემის შესახებ

კუხიანიძე ქეთევან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ქორწინება საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართალში

ლილუაშვილი ბაკურ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

პატიმრობა როგორც თავისუფლების აღკვეთის უკიდურესი ფორმა და მისი გამოყენების სამართლებრივი პრობლემები

მინდაძე ომარი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მიწის რეფორმის ზოგიერთი სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები

ნინუა ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საბანკო საიდუმლოება და საკრედიტო ბიუროები, სამართლებრივი პრობლემები

ტვილდიანი ალექსანდრე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მოსამართლეთა დამოუკიდებელი აზრი - განზოგადება და შედეგი

შენგელია მამუკა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სამართლებრივი ურთიერთობის ობიექტი და საგანი

ჩიხლაძე თათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული მექანიზმი

ჩხეიძე ია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

არასახელშეკრულებო ვალდებულებები

ჯუღელი თეა


აბსტრაქტი