სექცია:

პიროვნებათაშორის ურთიერთობათა ფილოსოფიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები

ბიზნესი, კომუნიკაცია და ეთიკური ქცევები

ბანძელაძე მანანა, მენაბდიშვილი ვახტანგ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ფილოსოფიური პრობლემატიკის აქტუალური საკითხები არჩილ ჯორჯაძის შემოქმედებაში (ზოგიერთი ასპექტები)

გოლეთიანი რობერტ, კუჭუხიძე იაკობ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დისპოზიციურ განწყობათა როლი პიროვნების ქცევაში

მაღრაძე მერაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სოციალური სკეპტიციზმის მსოფლმხედველობრივი პრობლემები

ფორჩხიძე ბადრი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ღირებულებები და ღირებულებათა ტიპები ბიზნესში

ჩიტეიშვილი მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი