სექცია:

თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები

შრომის ბაზრის ფორმალური ინსტიტუტები: სტრუქტურა და ხასიათი

არნანია-კეპულაძე თამილა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეროვნული ვალუტის კურსსა და სავაჭრო ბალანსის მდგომარეობას შორის ურთიერთკავშირის საკითხისათვის

ბეშკენაძე ზვიადი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Development of Tourism in the Economic Crisis

ბოიკო მარგარიტა, მელნიჩენკო სვეტლანა, ვედმიდი ნადია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ეკონომიკის გლობალიზაცია - მსოფლიო სამეურნეო სისტემაზე გადასვლის პროცესი

გაბადაძე იზოლდა, გოგისვანიძე ვახტანგ, წერეთელი ინეზა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Trading Policy and Georgian Export

გელაშვილი მადონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Does A Long-term Relationship Exist between Agriculture and Economic Growth in Georgia?

გიმირე სურაჯი, ჰეჯკრლიკი ჯირი


აბსტრაქტი   

მოსახლეობის სოციალური დაცვის პრობლემები საქართველოში

გორგასლიძე მეგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დემოგრაფიული ოპტიმუმის განსაზღვრის საკითხისათვის

ვირსალაძე ნაირა, ბაკურაძე აკაკი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კავკასიის რეგიონის ფუნქცია და აბრეშუმის გზის როლი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში

ზაქარაძე ეკატერინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Practices in Corporate Social Responsibility in Ukraine

იგნატიევა ირინა, ხომენკო ალექსანდრე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ურბანიზაციის, როგორც მსოფლიო ტენდენციის გამოვლინება საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები

იფშირაძე აზა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინოვაციური ტექნოლოგიები და ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა

კაპანაძე მაია, კვანტალიანი მერაბი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ნიკო ნიკოლაძე და საქალაქო თვითმმართველობა

კახიძე ეკატერინე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი - თანამედროვე აგრარული ეკონომიკური პოლიტიკის სოციალური პროექტი

კინწურაშვილი ქეთევან, ბზეკალავა შალვა, კინწურაშვილი თეონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Development Trends of Georgian Agri-Food Export to EU

მაკუტენიენე დაივა


აბსტრაქტი   

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავალის გაზრდის რეალური გზები

მახათაძე სულხან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Innovative Approach to the Management of Universities in Terms of Sustainable Development

მორგულეცი აქსანა, შულგა ვალენტინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Critical Thinking; The Necessity of Modern Development in Political Economy Era

ნორუზი მოჰამედ რეზა, ჰუსეინოვა ბაბაზადე მასიმა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოში ექსპორტ-იმპორტის სიდიდეზე მოქმედი ფაქტორების სტატისტიკური ანალიზი

ონიანი იულია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საპენსიო რეფორმის პერსპექტივები საქართველოში

უფლისაშვილი გურამი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს ეკონომიკა - პოლიტიკური ეკონომიის ზვარაკი

ყიფიანი მავლინა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ქვეყნის იმიჯი და საინვესტიციო გარემო

შონია დევი, მამულაძე ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი ასპექტები

ჩიხლაძე ნიკოლოზ, რუსაძე ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების ძირითადი მახასიათებლები

ციმინტია კახაბერ, ჭანია მაია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური პერსპექტივების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

ძოწენიძე ციცინო, იაკობიძე გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს ფისკალური პოლიტიკის ზიგიერთი კრიტიკული ასპექტი

ხიდაშელი მირზა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინვესტიციები ჯანდაცვის სისტემაში, პრობლემები და პერსპექტივები

ჯანელიძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში

ჯორბენაძე ზურაბ, ლომინაშვილი შოთა


აბსტრაქტი   ნაშრომი