სექცია:

ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები

Determination of the Fair Value of a Multifunctional Family Farm

ალეკნევისიენე ვილია


აბსტრაქტი   

სასურსათო უსაფრთხოების შეფასების საკითხები

ახალაძე ზეინაბ, შალამბერიძე მანანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების ფორმები და ძირითადი მეთოდები

ბარბაქაძე ელიზბარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

კონკურენცია საბანკო სექტორში

ბერიძე ლაშა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მენეჯერული აზროვნება, როგორც წარმატებული სამეწარმეო საქმიანობის წამყვანი ფაქტორი

გამსახურდია თამაზი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საბანკო მომსახურების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში

გიგოლაშვილი მირიან


აბსტრაქტი   ნაშრომი

იმერეთის რეგიონში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საკითხისათვის

გუგეშაშვილი თინათინ, ლომინაშვილი-ფრუიძე მედეა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები როგორც ეკონომიკაში ფულის მასის რეგულირების ინსტრუმენტი

ელიავა ლია, გრიგოლაშვილი თეონა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინვესტიციების მოზიდვის ფინანსური ინსტრუმენტების შექმნის მეთოდოლოგიური პრინციპები და თავისებურებანი

ვანიშვილი მერაბი, ფარულავა დათა, ვანიშვილი ნინო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

რისკის მართვა, როგორც შიდა აუდიტის მთავარი ფუნქცია

კამლაძე ლელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მარკეტინგული ხელშეწყობა და ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში

კინწურაშვილი ირაკლი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მარკეტინგის თანამედროვე ფილოსოფია

კუპრაშვილი თენგიზ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ძირითადი საშუალებების გადაფასების აღრიცხვის ზოგიერთი ასპექტები

მაღლაკელიძე დეზდემონა, ვაშაკიძე ნათელა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Foreign Controlled Bank and Bank Competition Link in Georgian Banking Sector

მერკანი მეთინ


აბსტრაქტი   

About Some Aspects of European System of Financial Supervision

მუშკუდიანი ზურაბ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Accounting Policy, and Best Practices an Developing Corporate Social Responsibility in Iran

ნორუზი მუჰადედ რეზა, ჰასან დანაე ფარდი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

Applicable Hypothesis Testing for the Vital Factors for Corporate Social Responsibility Enigma in Iranian Private Companies

ნორუზი მოჰამედ რეზა, ჰასან დანაე ფარდი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საბანკო პროდუქტების გასაღების მართვის თანამედროვე ასპექტები

ონიანი ლელა, ღოღობერიძე თამარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ელექტრონული ბიზნესის განვითარების საკითხები საქართველოში

ონიანი-საღინაძე ნანა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

აგრარული სექტორის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები

სილადაძე დალი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

შიდა აუდიტის როლი სახელმწიფოებრივი მართვის სისტემაში

სოლოღაშვილი დალი, უდესიანი თათია


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ლარის კურსის გაუფასურების ძირითადი მიზეზები

ფოფხაძე გიორგი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბიზნეს კომუნიკაციების როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე

ქარქაშაძე ნარგიზა, კაკაურიძე ნათელა, მიქაბაძე სოფიკო


აბსტრაქტი   ნაშრომი

მართვის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

ქიქოძე ნუნუ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

თავისუფალი ფულადი ნაკადები საკუთარ კაპიტალზე

ქუთათელაძე რუსუდან, ყურაშვილი გუგული


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ინოვაციური პოლიტიკა, როგორც თანამედროვე ბიზნესის განვითარების მთავარი ფაქტორი

ღავთაძე გიორგი, გირგვლიანი სალომე


აბსტრაქტი   ნაშრომი

აგრარული სექტორი - აგროდაზღვევის პრობლემა და მისი მოგვარების გზები

შალამბერიძე მანანა, ახალაძე ზეინაბ


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საკრედიტო პოლიტიკის რეგულირების აქტუალური საკითხები

შალამბერიძე ხათუნა


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის საზღვარგარეთული გამოცდილება

შანიძე გოდერძი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

დაზღვევის პროდუქტის მოსალოდნელი სარგებლიანობის გავლენა სადაზღვევო ბიზნესის განვითარებაზე

ცინცაძე ასიე, მელოიან-ფუტკარაძე ლილით


აბსტრაქტი   ნაშრომი

საქართველოს საფონდო ბირჟა, ვაჭრობის დაბალი მაჩვენებელი და განვითარების შესაძლო გზები

ხერხაძე ალიმი


აბსტრაქტი   ნაშრომი

What Made Marketing so Important in Football Business Development?

ხოშტარია თორნიკე


აბსტრაქტი   

საფინანსო და საგადასახადო აღრიცხვის ჰარმონიზაციისათვის

ჯალაღონია დავით, პაპასკუა იური


აბსტრაქტი   ნაშრომი

ბიზნეს-გარემოს ცვლილებებისადმი ადაპტაცია და კომპანიის ეფექტური სტრატეგია

ჯულაყიძე ემზარ


აბსტრაქტი   ნაშრომი