აბსტრაქტის მომზადების ინსტრუქცია

 1. აბსტრაქტის სათაური (მოხსენების სათაური);
 2. აბსტრაქტის სტრუქტურა:
  შესავალი და კვლევის მიზანი/
  Introduction and aim :
  შესავალი, კვლევის მიზნები ან/და ჰიპოთეზები/
  Introduction to the study, it’s objectives and/or hypotheses;
  კვლევის მეთოდოლოგია/
  Research methodology :
  კვლევის დროს გამოყენებული მეთოდები/
  Methods used and/or approach taken;
  შედეგები და იმპლიკაციები/
  Results and implications:
  შეჯამებული შედეგები ან /და არგუმენტები/
  Results and/or arguments summarized;
  დასკვნა/
  Conclusion :
  კვლევის მთავარი შედეგები/
  Main outcomes of the study.
 3. აბსტრაქტი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე (თითოეული 1000-2000 სიმბოლო ჰარის გარდა);
 4. მიუთითეთ ერთმანეთისგან მძიმეებით გამოყოფილი 4-8 საკვანძო სიტყვა ქართულად და ინგლისურად;

ნაშრომის მომზადების ინსტრუქცია

 1. ნაშრომი მოამზადეთ Microsoft Word (2007, 2010 ან 2013) ტექსტური რედაქტორით და შეინახეთ .doc ან .rtf ფორმატით;
 2. ნაშრომის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს A4 ფორმატის მქონე 5 გვერდს;
 3. ნაშრომს შეიძლება ჰყავდეს რამოდენიმე ავტორი (არაუმეტეს 3 ავტორისა);
 4. ნაშრომი მოიცავს: სათაურს, მონაცემებს ავტორ(ებ)ის შესახებ, აბსტრაქტს, საკვანძო სიტყვებს, ნაშრომის შინაარსსა და გამოყენებულ ლიტერატურას;
 5. ნაშრომი უნდა იყოს შესრულებული კონფერენციის ერთ-ერთ სამუშაო ენაზე.

გთხოვთ, წაიკითხოთ ნაშრომის მომზადების შაბლონი

ნაშრომის ელექტრონული ვერსია გამოაგზავნეთ საორგანიზაციო კომიტეტის ელექტრონულ ფოსტაზე: blss@atsu.edu.ge

შენიშვნები:

ნაშრომის შინაარსსა და ხარისხზე პასუხისმგებელია ავტორი.