ჯალაღონია დავით

პროფესორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

პაპასკუა იური

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საფინანსო და საგადასახადო აღრიცხვის ჰარმონიზაციისათვის

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯანელიძე ნათელა

ასისტენტ პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ინვესტიციები ჯანდაცვის სისტემაში, პრობლემები და პერსპექტივები

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯიქია ნათია

ასოცირებული პროფესორი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ილია ჭავჭავაძის შინაურ მიმოხილვათა სტრუქტურა და კომპოზიცია

(საზოგადოებასთან ურთიერთობა და მასობრივ-კომუნიკაციური პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯორბენაძე ზურაბ

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

ლომინაშვილი შოთა

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯულაყიძე ემზარ

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

ბიზნეს-გარემოს ცვლილებებისადმი ადაპტაცია და კომპანიის ეფექტური სტრატეგია

(ბიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხები)

აბსტარაქტი

სტატია  

ჯუღელი თეა

ასოცირებული პროფესორი / დეკანი, იურიდიული ფაკულტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

არასახელშეკრულებო ვალდებულებები

(სამართალგანვითარების თანამედროვე თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები)

აბსტარაქტი