ძოწენიძე ციცინო

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პედაგოგი, ეკონომიკის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

იაკობიძე გიორგი

მაგისტრანტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

საქართველოს გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური პერსპექტივების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ

(თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალურ-დემოგრაფიული პროცესები)

აბსტარაქტი

სტატია